STOMP MODE - Assigning the footswitch and changing the block will cause the already programmed settings to be reversed

I will describe it with an example: I have a finished PATCH and also set the switching in STOMP MODE in it - everything is written to memory. Now I will replace (or add) a block to the patch and this will cause me to change other settings in STOMP MODE. It is as if the preferences on the switches are being reset.

If I set it up again as I need it and then I don’t move with the settings, it’s ok and after writing everything will be called up correctly, but I can’t make any change (exchange) of the block, then it’s going to happen again ???

Within the SW, I would expect that the set values ​​on the blocks (which remained in the changed PATCH) should not change, but change.


STOMP MODE - Priraďenie nožného spínača a zmena bloku spôsobí prehodenie už naprogramovaných nastavení.

Popíšem to na príklade: Mám hotový PATCH a v ňom tiež nastavené prepínanie v STOMP MODE - všetko je zapísané do pamäti. Teraz vymením (prípadne doplním) do patchu nejaký blok a to následne spôsobí, že sa mi prehodia iné nastavenia v STOMP MODE. Akoby sa nanovo nastavia predvoľby na spínače.

V prípade, že si to nastavím znovu tak ako potrebujem a potom už s nastaveniami nehýbem, je to ok a po zapísaní sa všetko vyvolá správne, ale nesmiem urobiť žiadnu zmenu (výmenu) bloku, potom sa to znovu rozhádže???

V rámci SW by som očakával, že nastavené hodnoty na blokoch, (ktoré v zmenenom PATCHy zostali) by sa zmeniť nemali, ale menia sa.

Odpoveď “N”: Pre každé nastavenie bloku komponentov dlho stlačte bypass, aby ste uložili jednotlivé nastavenia pre každú scénu. Inak si nie som istý, čo máš na mysli.

For each component block settings, long press on the bypass to save each individual settings for each scene. Otherwise I am not sure of what you are referring to.

I wrote about the situation in STOMP mode, where I assign on / off status for footswitches.


Písal som o situácii v STOMP mode, kde priraďujem on/off status pre nožné spínače.

Odpoveď “N”: Musíte použiť scénický režim na zmenu parametrov pre každý komponent alebo uložiť komponent ako predvolený atď.

You need to use scene mode for changing parameters for each component or save the component as default etc.