OUTPUT MUTE / SOLO CorOs 1-3-0

Question: How do I specifically use the SOLO output function?

(SOLO button - I can see in the blue field but how to set it all up so that I have “back volume” by default if I need to use the “SOLO” function to increase the volume. Is it appropriate if it went somehow uniform for all patches - globally ??? )

And a similar question: How specifically to use the MUTE function on the output?

(MUTE button - I can see in the red box how to set it all up so that I have “volume” by default and when I need to use the “MUTE” function to mute the volume. Is it appropriate if it was somehow uniform for all patches - globally ???)


Otázka: Ako konkrétne použiť funkciu SOLO na výstup?

(tlačidlo SOLO - v modrom poli vidím ale ako to celé nastaviť, aby som štandardne mal “hlasitosť na back” akeď potrebujem aby som použil funkciu “SOLO” hlasitosť zosilnil. Je vhodné keby to šlo nejako jednotne pre všetky patche - globálne???)

A podobná otázka: Ako konkrétne použiť funkciu MUTE na výstup?

(tlačidlo MUTE - v červenom poli vidím ale ako to celé nastaviť, aby som štandardne mal “hlasitosť” a keď potrebujem aby som použil funkciu “MUTE” hlasitosť utlmil. Je vhodné keby to šlo nejako jednotne pre všetky patche - globálne???)

The “Solo” function is like in a DAW or mixer - If it is enabled only that output will play sound. It is NOT used to increase volume for a solo section!
“Mute” does the opposite, it mutes the output.

You can assign solo or mute to a scene by tapping and holding the control until the scene icon appears on it. Thus, having it act globally for all presets would not be a good idea.

Oh, I understand, I mistaken the “functionality” of the term :slight_smile:


Aha, už rozumiem, pomýlil som si “funkcionalitu” toho pojmu :slight_smile:

Preklad toho čo povedal “N”:

Funkcia „Solo“ je ako v DAW alebo mixážnom pulte – ak je povolená, bude zvuk prehrávať iba výstup. NEPOUŽÍVA SA na zvýšenie hlasitosti pre sólo sekciu!
„Stlmiť“ robí opak, stlmí výstup.

Scéne môžete priradiť sólo alebo stlmiť zvuk ťuknutím a podržaním ovládacieho prvku, kým sa na ňom nezobrazí ikona scény. Preto by nebolo dobré, keby to fungovalo globálne pre všetky predvoľby.