CorOs 1-3-2 parameter write?

Hello everyone

I recently recorded a new CorOs 1-3-0 (along with 1-3-1, 1-3-2)

I don’t know if this is the case, but now, when I want to change a parameter, for example: “output” parameter in AMP, so if I change it and write it down, when I go to another patch and return to this rewritten, the original values ​​in the “output” parameter as before ???

Could it be that I only wrote via the “floppy disks icon” in display and I had to do it via “Save As” ???


Zdravím všetkých

pred nedávnom som si nahral nový CorOs 1-3-0 (spolu s tým aj 1-3-1, 1-3-2)

Neviem, či to je tým, ale teraz, keď chcem napríklad zmeniť nejaký parameter, nap.: “output” parameter v AMP, tak keď to zmením a zapíšem, keď prejdem na iný patch a vrátim sa na tento prepísaný, nahodia sa mi pôvodné hodnoty v parametre “output” ako boli predtým ???

Môže to byť tým, že som zápis robil len cez ikonu “diskety” na dispjeji a mal som ho robiť cez “Save As” ???

There must be a problem after all !!!

The above mentioned example is in AMP = Brit 2203

I did a test by changing the settings to the MASTER parameters and after writing, this one remained changed, but the OUTPUT parameter did not.


Predsa tam musí byť problém!!!

Vyššie zmieneý príklad je v AMP = Brit 2203

Urobil som na skúšku to, že som zmenil nastavenie aj na parametry MASTER a po zápise, tento zostal zmenený, ale patameter OUTPUT nie.

Retried, I think there is a SW error writing the OUTPUT parameter. Now the question is that if it’s just the AMP Brit 2203 or other AMPs, I haven’t tried that yet.


Odskúšané znovu, myslím si, že je tam SW chyba pri zápise parametru OUTPUT. Teraz je otázka, že či to je len pri tom AMP Brit 2203 alebo aj na iných AMP, to som zatiaľ neskúšal.

Are you referring to how scene mode has been updated? Otherwise I have no idea what the issue is.

How are you recording a new firmware?

Do you mean you recently recorded with firmware 1.3.0 thru 1.3.2?

Here’s how: I don’t know (I’m not sure) if the problem was caused by uploading a higher version (s). I had CorOs 1-2-2 there. I feel like it worked (even writing “OUTPUT”).

But it is certain that the value of the OUTPUT parameter currently remains at the original level and will not be overwritten by the write. As soon as I switch to another PATCH and go back, there is a value that was before (8.9)

The new CorOs pulled me out of the ver. 1-2-2 to 1-3-2 in one sequence as soon as I run the SW check. It also lit a green dot as a signal that it is a new SW.

I’m still trying to write in different modes (PRESET - SCENE - STOMP), but personally I don’t think this affects this.


Takto: Neviem (nie som si istý) či ten problém nastal nahraním vyššie verzie (verzií). Mal som tam CorOs 1-2-2. Mám pocit, že to fungovalo (aj zápis toho “OUTPUT”).

Ale isté je, že aktuálne zostáva hodnota parametra OUTPUT na pôvodnej úrovni a neprepíše ho ani zápis. Akonáhle prejdem na iny PATCH a vrátim sa naspäť, je tam hodnota aká bola predtým (8,9)

Mne natiahlo nový CorOs naraz z ver. 1-2-2 na 1-3-2 v jednom slede, akonáhle som spustil kontrolu SW. Ono aj svietila zelená bodka ako signál, že je nový SW.

Ešte vyskúšam zápis v rôznych režimoch (PRESET - SCENE - STOMP), ale osobne si myslím, že toto na to nemá vplyv.

As I expected, it is the same in all modes (PRESET - SCENE - STOMP). that parameter remains at the original level. Due to the awakened OUTs, I have so far (temporarily) included the EQ set to FLAT but the retracted level so that the output signal is no longer so strong and Quad C. does not signal the awakening of the OUT.


Ako som predpokladal, vo všetkých režimoch (PRESET - SCENE - STOMP) je to rovnaké. ten parameter zostáva na pôvodnej úrovni. Kôli prebudeným OUT som zatiaľ (dočasne) zaradil nakoniec EQ nastavený na FLAT ale stiahnutá úroveň tak, aby mi výstupný signál už nebol tak silný a Quad C. nesignalizoval prebudenie OUT.

So mystery solved :slight_smile:

I found that in the PATCH in question, an “Expression Pedal” was assigned to the OUTPUT control and it actually kept that value at the set level.

False alarm :slight_smile:


Tak záhada vyriešená :slight_smile:

Zistil som, že v predmetnom PATCHy bol na ovládanie OUTPUT pridelený “Expression Pedal” a ten vlastne držal tú hodnotu na nastavenej úrovni.

Planý poplach :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: