PATCH number display format

I would give one tip for adjusting the PATCH display from the perspective of how I use Quad Cortex:

I use a MIDI pedal to switch patches, where, in terms of better orientation, displaying numbers would also suit, for example:
Cortex shows: 1A, 1B, 1C, 1D … 1H, which corresponds to PATCH numbers 1 to 8.

Line6 HELIX has the option (it has a similar PATCH display system as Cortex - a combination of numbers and letters) in the system menu to switch this display to purely numeric and so on. 2H at Cortex would appear as Patch 016 ???


Formát zobrazovania čísla PATCHu

Dal by som jeden tip na úpravu zobrazovania PATCHu z pohľadu ako využívam Quad Cortex ja:

Na prepínanie patchov používam MIDI pedal, kde by z hľadiska lepšej orientácie vyhovovalo aj zobrazovanie číslami, napr:
Cortex zobrazuje: 1A, 1B, 1C, 1D … 1H, čo zodpovedá číslam PATCHu 1 až 8.

Line6 HELIX má možnosť (má podobný systém zobrazovania PATCHOV ako Cortex - kombinácia čáísla a písmena) si v systémovom menu prepnúť toto zobrazovanie na čisto číselné a tak napr. 2H u Cortexu by sa zobrazilo ako Patch 016 ???